รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ

Release Date : 03-04-2018 00:00:00
รับสมัครสมาชิกกรณีพิเศษ

                                 

เปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจฯ เป็นกรณีพิเศษ

(รับสมัคร ตั้งแต่ ๒ เมษายน ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑)

          กิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี มีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครสมาชิกฌาปนกิจฯ เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวในด้านสวัสดิการ และให้โอกาสตลอดจนการผ่อนผันหลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจฯ และการคืนสภาพสมาชิกให้กับผู้ที่ถูกถอนสภาพสมาชิกได้เป็นกรณีพิเศษ

          คุณสมบัติการสมัครสมาชิก

-          เป็นข้าราชการ ผู้มียศทหารเรือและลูกจ้าง ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี

-          สามี / ภรรยา ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี

-          บุตร ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี

-          บิดา มารดาของตนเอง และคู่สมรส ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี

-          สมาชิกที่พ้นสภาพสมาชิกถาวรสามารถมาสมัครเพื่อขอคืนสภาพสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ ที่มีอายุไม่เกิน ๖๐ ปี

หลักเกณฑ์การสมัครกรณีพิเศษ

1.ผู้สมัครเกินเกณฑ์อายุที่กำหนดกี่ปี ตามระเบียบฯ กำหนดไว้ (ข้าราชการ,ลูกจ้าง 45 /

บุตร 40/ บิดา – มารดา 55)

                                   2.ผู้พ้นสมาชิกภาพมาขอคืนสภาพ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี การนับเพื่อคำนวณเงิน ให้นับตั้งแต่ปีที่ถูกให้พ้นสภาพสมาชิก เป็นต้นไป

                                   3. ผู้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแล้ว และได้ขอลาออกจากสมาชิก ไม่ให้รับเข้าเป็นสมาชิกอีกต่อไป

                                   4. กรณีลูกจ้างทุกประเภท จะนำบุตรมาสมัคร ต้องอยู่ในประจำการเท่านั้น

                                   5.สามีเป็นสมาชิกและเสียชีวิตไปแล้ว แต่ภรรยายังเป็นสมาชิกอยู่ ไม่สามารถนำบุตรหรือบิดา มารดา มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกได้

เอกสารการสมัคร

                             ผู้สมัคร

                                 1.ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 3 เดือน ใช้แบบฟอร์มตามแบบของ รพ.รัฐหรือเอกชนได้ (ไม่รับของคลีนิค)

                                 2. สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรพนักงานราชการ

                                 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

                                 4.หน้าสมุดธนาคารทหารไทย(เฉพาะข้าราชการนอกหน่วย ทร. และพนักงานราชการ)

                                 5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้สมัครเป็นคู่สมรสของสมาชิก)

                                 6. หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี (เฉพาะลูกจ้างชั่วคราว)

                            ผู้รับเงินสงเคราะห์

                                 1. สำเนาบัตรข้าราชการ, สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาบัตรพนักงานราชการ

                                 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

                                ***ค่าสมัคร 20 บาท

                                     ค่าบำรุง 30 บาท

***กรณีผู้สมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว กรุณาโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนค่ะ 02-4753283