รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

Release Date : 12-12-2016 00:00:00
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

รายละเอียดข้อมูลจำนวนสมาชิก

 
ยอดยกมา จำนวน / ราย
1 ก.ค. 61 83,397
สมัครใหม่ 275
คืนสมาชิกภาพ 6
พ้นสมาชิกภาพ -
ขอลาออกจากสมาชิกภาพ 2
ถึงแก่กรรม 69
รวม ณ 1 ส.ค. 61 83,607

 

 การจ่ายเงินสงเคราะห์

 

 
เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ 69 ราย 13,800,000.00 บาท
เงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ - ราย - บาท
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย - ราย     - บาท

 


งานบริการ

 

 
การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 5 ราย
การขอพระราชทานเพลิงศพ 23 ราย
   (เพลิงหลวง 10 ราย / หีบเพลิง 13 ราย)  
ขอพระราชทานดิน - ราย
ขออนุมัติจัดกองทหารเกียรติยศ 3 ราย
ขอยามเกียรติยศ 1 ราย
ขอเรือลอยอังคาร 1 ราย
จัดพวงหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 32 ราย
จัดพวงหรีดถาวร(วัดเครือวัลย์วรวิหาร) 8 ราย
จัดพวงหรีดถาวร (ฌาปนสถาน ทร.สัตหีบ) 5 ราย