รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

Release Date : 12-12-2016 00:00:00
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดข้อมูลจำนวนสมาชิก

 
ยอดยกมา จำนวน / ราย
1 ก.ย. 61 83,963
สมัครใหม่ 1,574
คืนสมาชิกภาพ 37
พ้นสมาชิกภาพ -
ขอลาออกจากสมาชิกภาพ 4
ถึงแก่กรรม 65
รวม ณ 1 ต.ค. 61 85,505

 

 การจ่ายเงินสงเคราะห์

 

 
เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ 65 ราย 13,000,000.00 บาท
เงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ - ราย - บาท
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย - ราย     - บาท

 


งานบริการ

 

 
การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 5 ราย
การขอพระราชทานเพลิงศพ 23 ราย
   (เพลิงหลวง 10 ราย / หีบเพลิง 13 ราย)  
ขอพระราชทานดิน - ราย
ขออนุมัติจัดกองทหารเกียรติยศ 3 ราย
ขอยามเกียรติยศ 1 ราย
ขอเรือลอยอังคาร 1 ราย
จัดพวงหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 34 ราย
จัดพวงหรีดถาวร(วัดเครือวัลย์วรวิหาร) 4 ราย
จัดพวงหรีดถาวร (ฌาปนสถาน ทร.สัตหีบ) 12 ราย