รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

Release Date : 12-12-2016 00:00:00
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

รายละเอียดข้อมูลจำนวนสมาชิก

 
ยอดยกมา จำนวน / ราย
1 ก.พ. 62 86,595
สมัครใหม่ 290
คืนสมาชิกภาพ -
พ้นสมาชิกภาพ -
ขอลาออกจากสมาชิกภาพ 2
ถึงแก่กรรม 78
รวม ณ 1 มี.ค. 62 87,169

 

 การจ่ายเงินสงเคราะห์

 

 
เงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพ 78 ราย 15,600,000.00 บาท
เงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือ - ราย - บาท
เงินสงเคราะห์ค้างจ่าย - ราย     - บาท

 


งานบริการ

 

 
การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 5 ราย
การขอพระราชทานเพลิงศพ 23 ราย
   (เพลิงหลวง 10 ราย / หีบเพลิง 13 ราย)  
ขอพระราชทานดิน - ราย
ขออนุมัติจัดกองทหารเกียรติยศ 3 ราย
ขอยามเกียรติยศ 1 ราย
ขอเรือลอยอังคาร 1 ราย
จัดพวงหรีดเคารพศพสมาชิกที่ถึงแก่กรรม 26 ราย
จัดพวงหรีดถาวร(วัดเครือวัลย์วรวิหาร) 9 ราย
จัดพวงหรีดถาวร (ฌาปนสถาน ทร.สัตหีบ) 8 ราย