จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

Release Date : 16-12-2016 00:00:00
จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

จำนวนเงินสงเคราะห์ที่จะตัดเดือนมีนาคม 2562

จำนวนสมาชิกเสียชีวิตเดือนธันวาคม ทั้งหมด 78 ราย (ลำดับศพที่ 18321 - 18398)

เก็บค่าอัตราศพละ  4.00    บาท จำนวน 78  ศพ

ค่าบำรุงรายปี   -    บาท

รวมเงินสงเคราะห์ศพ   312    บาท
 
*เงินสงเคราะห์จะตัดวันที่ 22 มี.ค. 2562*

                                             เงินสงเคราะห์ศพปี 2562

เดือน จำนวน (บาท)
ม.ค. 280
ก.พ. 284
มี.ค. 312
เม.ย.  
พ.ค.  
มิ.ย.  
ก.ค.  
ส.ค.  
ก.ย.  
ต.ค.  
พ.ย.  
ธ.ค.