รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ณ ขณะนี้

Release Date : 17-12-2016 00:00:00
รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ณ ขณะนี้

รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือนตุลาคม 2561

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล อายุ วันที่ถึงแก่กรรม ที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศล
1 น.อ.สุชาติ สิทธิโอสถ  66 ปี  28 ก.ย.2561 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  29 - 6 ต.ค.2561
2 นางทองหล่อ นุ่มดี  76 ปี  29 ก.ย.2561 วัดดีดวด จ.กรุงเทพ  30 - 4 ต.ค.2561
3 นางฝน สายศรีนิล  83 ปี  15 ก.ย.2561 วัดสารอด จ.กรุงเทพ  15 - 18 ก.ย.2561
4 ร.อ.อนุชา ยุทธนไพบูลย์  57 ปี  29 ก.ย.2561 วัดอินทรแบก จ.ปราจีนบุรี  30 - 6 ต.ค.2561
5 ร.ท.กมล เครือเมือง  62 ปี  26 ก.ย.2561 วัดอรัญญาวาส จ.เพชรบูรณ์  27 - 30 ก.ย.2561
6 จ.อ.ประเสริฐ แท้สูงเนิน  85 ปี  29 ก.ย.2561 วัดบางนาใน จ.กรุงเทพ  29 - 3 ต.ค.2561
7 พล.ร.ท.ลักษณ์ บุญศิริ  102 ปี  23 ก.ย.2561 วัดธาตุทอง จ.กรุงเทพ  23 - 30 ก.ย.2561
8 นางบุญเรือง เกษมวงศ์  94 ปี  3 ต.ค.2561 วัดชลประทานฯ จ.นนทบุรี  4 - 9 ต.ค.2561
9 ร.ต.อนันต์ ทองจันทร์  75 ปี  4 ต.ค.2561 วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี  5 - 9 ต.ค.2561
10 นางไข่ ใจเที่ยง  86 ปี  30 ก.ย.2561 วัดบางบอน จ.กรุงเทพ  30 - 6 ต.ค.2561
11 ร.ต.เปรม จิตต์บรรจง  85 ปี  23 ก.ย.2561 บริจาคร่างกาย รพ.จุฬา จ.กรุงเทพ  23 ก.ย.2561
12 น.ต.ถนอม ศรีเมือง  75 ปี  4 ต.ค.2561 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  5 - 8 ต.ค.2561
13 นางจิรา หุ่นแสน  88 ปี  8 ต.ค.2561 วัดศรีเอี่ยม จ.กรุงเทพ  9 - 14 ต.ค.2561
14 จ.อ.มงคล เมืองกลาง  88 ปี  20 ก.ย.2561 ไร่เมืองกลาง จ.ขอนแก่น  21 - 26 ก.ย.2561
15 ร.อ.เริ่ม ทองวรรณ  88 ปี  5 ต.ค.2561 วัดคลองปลัดเตียง จ.สมุทรปราการ  6 - 11 ต.ค.2561
16 น.ต.สมศักดิ์ จุลกรานต์  82 ปี  3 ต.ค.2561 วัดบางขัน จ.ปทุมธานี  4 - 6 ต.ค.2561
17 พ.จ.อ.สวง ไม้ทราง  85 ปี  6 ต.ค.2561 วัดบ้านฉาง จ.ระยอง  7 - 10 ต.ค.2561
18 น.ส.รดา ขวานอก  43 ปี  26 ก.ย.2561 วัดบ้านโนนใจดี จ.อำนาจเจริญ  25 - 29 ก.ย.2561
19 น.อ.กนิษฐ์ อุดมผล  86 ปี  3 ต.ค.2561 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  3 - 7 ต.ค.2561
20 ร.ต.มนต์ชัย พรหมศิริ  86 ปี  3 ต.ค.2561 วัดสามผาน จ.จันทบุรี  3 - 7 ต.ค.2561
21 พ.จ.อ.อาบ อยู่ศิริ  89 ปี  18 ก.ย.2561 วัดลาดสนุ่น จ.ปทุมธานี  18 - 24 ต.ค.2561
22 ร.ต.อำนวย เผือกวัฒนะ  82 ปี  12 ต.ค.2561 วัดบางนานอก จ.กรุงเทพ  12 - 18 ต.ค.2561
23 นางสมจิตต์ แสงเฟื่อง  84 ปี  14 ต.ค.2561 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  14 - 20 ต.ค.2561
24 นางแอ๊ว ทัศน์เจริญ  74 ปี  14 ต.ค.2561 วัดราษฎร์บูรณะ จ.สมุทรปราการ  15 - 19 ต.ค.2561
25 น.อ.หญิง ชลอศรี ตาปสนันทน์  85 ปี  14 ต.ค.2561 วัดมกุฏกษัตริยารามฯ จ.กรุงเทพ  15 - 22 ต.ค.2561
26 ร.อ.วีระ เพ็ชรสุวรรณ  97 ปี  13 ต.ค.2561 วัดกลางบางซื่อ จ.นนทบุรี  14 - 22 ต.ค.2561
27 นายสนั่น บุญมา  84 ปี  13 ต.ค.2561 วัดบางพูน จ.ปทุมธานี  14 - 18 ต.ค.2561
28 นางเสาวณีย์ เกื้อมา  44 ปี  13 ต.ค.2561 วัดเขาคันธมาทน์ จ.ชลบุรี  13 - 18 ต.ค.2561
29 นายคำนวนฤกษ์ ห้าวหาญ  54 ปี  4 ต.ค.2561 วัดแลง จ.ระยอง  4 - 7 ต.ค.2561
30 นางปราณี สุคนธี  74 ปี  14 ต.ค.2561 วัดเขาคันธมาทน์ จ.ชลบุรี  12 - 20 ต.ค.2561
31 นายประเสริฐพงศ์ ปานฟัก  39 ปี  15 ต.ค.2561 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  15 - 18 ต.ค.2561
32 ร.ต.มนตรี ทัศนา  64 ปี  17 ต.ค.2561 วัดบางแคกลาง จ.สมุทรสงคราม  17 - 21 ต.ค.2561
33 นางสมจิตร นพอุบล  79 ปี  2 ต.ค.2561 ฌาปนสถานเชตวัน อ.เมือง จ.แพร่  2 - 7 ต.ค.2561
34 น.ท.พยงค์ สุดใจ  66 ปี  10 ต.ค.2561 วัดมูลจินดาราม จ.ปทุมธานี  10 - 14 ต.ค.2561
35 นางศรีนวล พุ่มโพธิ์ทอง  82 ปี  16 ต.ค.2561 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  25 - 28 ต.ค.2561
36 พ.จ.อ.ศักดา งามดี  80 ปี  15 ต.ค.2561 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  16 - 21 ต.ค.2561
37 นางจงกลพร ชื่นเขียว  60 ปี  11 ต.ค.2561 วัดบ้านนา จ.สุโขทัย  11 - 14 ต.ค.2561