รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ณ ขณะนี้

Release Date : 17-12-2016 00:00:00
รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ณ ขณะนี้

รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือนสิงหาคม 2561

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล อายุ วันที่ถึงแก่กรรม ที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศล
1 นางอนงค์ สมพงศ์  52 ปี  8 ก.ค.2561 วัดสระเกษ จ.นครศรีธรรมราช  8 - 15 ก.ค.2561
2 น.ต.สันติ นามสิงห์  61 ปี  23 ก.ค.2561 วัดทองหลาง จ.มหาสารคาม  23 - 29 ก.ค.2561
3 นายประยูร มะยุรา  84 ปี  23 ก.ค.2561 วัดตึกหิรัญราษฎร์ จ.ราชบุรี  23 - 26 ก.ค.2561
4 ร.ต.ดำเนิน เฟื่องฟู  63 ปี  8 ก.ค.2561 วัดบางยาง จ.สมุทรสาคร  8 - 11 ก.ค.2561
5 ร.ท.สนธยา ศรีประเสริฐ  57 ปี  29 ก.ค.2561 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  31 - 5 ส.ค.2561
6 ร.อ.ชม สังข์อุ่น  79 ปี  30 ก.ค.2561 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  31 - 5 ส.ค.2561
7 น.อ.ชำเลือง วงศ์เกย  71 ปี  1 ส.ค.2561 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  2 - 5 ส.ค.2561
8 จ.อ.บุญส่ง พันธุเวช  59 ปี  27 มิ.ย.2561 วัดจรูญราษฎร์ จ.ชลบุรี  27 - 30 มิ.ย.2561
9 ร.ต.ธารา สุวรรณศิริ  68 ปี  1 ส.ค.2561 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  2 - 6 ส.ค.2561
10 นางทองหล่อ ชงเชื้อ  83 ปี  4 ส.ค.2561 วัดหนังราชวรวิหาร จ.กรุงเทพ  5 - 9 ส.ค.2561
11 พล.ร.ท.ประยุทธ์ เกิดภู่  64 ปี  6 ส.ค.2561 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  7 - 13 ส.ค.2561
12 ร.ต.จำลอง ทองยืน  66 ปี  4 ส.ค.2561 วัดพานทอง จ.ชลบุรี  4 - 9 ส.ค.2561
13 พ.จ.อ.ประสพโชค จากประเสริฐ  53 ปี  5 ส.ค.2561 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  6 - 11 ส.ค.2561
14 ร.ต.สมบุญ ผิวผ่อง  57 ปี  7 ส.ค.2561 ร.พ.ศิริราช จ.กรุงเทพ  7 - 10 ส.ค.2561
15 พ.จ.อ.สิทธิจิตต์ ตั้งใจซื่อ  50 ปี  2 ส.ค.2561 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  4 - 7 ส.ค.2561
16 น.ท.ปิยะบุตร หมีทอง  89 ปี  7 ส.ค.2561 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  7 - 13 ส.ค.2561
17 พ.จ.อ.โนรี ขวัญบุรี  57 ปี  24 ก.ค.2561 เมรุสำนักสงฆ์ท่าสังข์ จ.สงขลา  25 - 30 ก.ค.2561
18 พล.ร.ท.สิทธิ์ สุรักขกะ  102 ปี  9 ส.ค.2561 วัดธาตุทอง จ.กรุงเทพ  10 - 17 ส.ค.2561
19 ร.ต.ชาญณรงค์ วรรณาพิมพ์  60 ปี  8 ส.ค.2561 วัดตะพงนอก จ.ระยอง  8 - 13 ส.ค.2561
20 นางสุภาพ กาลสกุล  77 ปี  9 ส.ค.2561 วัดสามัคคีบรรพต จ.ชลบุรี  10 - 15 ส.ค.2561
21 ร.ท.ไพฑูรย์ เอี่ยมสะอาด  50 ปี  9 ส.ค.2561 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  10 - 15 ส.ค.2561
22 นางมาลัย เกษทอง  80 ปี  9 ส.ค.2561 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  10 - 16 ส.ค.2561
23 นายอำพร รอดเจริญ  53 ปี  9 ส.ค.2561 วัดหนองกบ จ.ราชบุรี  9 - 14 ส.ค.2561
24 พล.ร.อ.ประเทือง วงศ์จันทร์  93 ปี  14 ส.ค.2561 วัดประยุรวงศาวาส จ.กรุงเทพ  15 - 22 ส.ค.2561
25 จ.อ.หญิง ฐานิตารัชต์ วงษ์สุวรรณ  36 ปี  6 ส.ค.2561 วัดกำแพง จ.นนทบุรี  7 - 13 ส.ค.2561