รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ณ ขณะนี้

Release Date : 17-12-2016 00:00:00
รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ณ ขณะนี้

รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือนมิถุนายน 2561

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล อายุ วันที่ถึงแก่กรรม ที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศล
1 นางมยุรี สุทาพงศ์  83 ปี  26 พ.ค.2561 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  27 - 4 มิ.ย.2561
2 นางเจียม ศิริมนโชค  80 ปี  28 พ.ค.2561 วัดใหม่ศรีเรืองบุญ จ.นนทบุรี  28 - 3 มิ.ย.2561
3 นางสมปอง พึ่งเดชะ  79 ปี  25 พ.ค.2561 วัดแก้ว จ.กรุงเทพ  25 - 29 พ.ค.2561
4 พ.จ.อ.นิพนธ์ อัคราวรวรรธน์  56 ปี  28 พ.ค.2561 วัดสาครสุ่นประชาสรรค์ จ.กรุงเทพ  28 - 31 พ.ค.2561
5 ร.ต.วัลลภ ดิษฐประยูร  61 ปี  2 มิ.ย.2561 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  3 - 6 มิ.ย.2561
6 นางแปลง ป้องเรือ  79 ปี  5 มิ.ย.2561 วัดรวกสุทธาราม จ.กรุงเทพ  5 - 9 มิ.ย.2561
7 นายสามารถ จำรัส  51 ปี  23 พ.ค.2561 วัดคีรีภาวนาราม จ.ระยอง  23 - 31 พ.ค.2561
8 พลอาสา บรรจง ซุงจารย์  49 ปี  13 พ.ค.2561 วัดป่าแสงธรรม จ.ขอนแก่น  13 - 16 พ.ค.2561
9 จ.อ.สีครุฑฑ์ คงพะลัง  48 ปี  2 มิ.ย.2561 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  4 - 7 มิ.ย.2561
10 น.ท.วีระยุทธ สุทธิเนียม  83 ปี  6 มิ.ย.2561 วัดบุณยประดิษฐ์  6 - 11 มิ.ย.2561
11 ร.ท.สำรวย อินทร์ประเสริฐ  62 ปี  6 มิ.ย.2561 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  7 - 10 มิ.ย.2561
12 พ.จ.อ.มณฑล แย้มวจี  43 ปี  6 มิ.ย.2561 วัดกระจับพินิจ จ.กรุงเทพ  7 - 10 มิ.ย.2561
13 น.ท.ประยูร เกียรติก้อง  91 ปี  6 มิ.ย.2561 วัดมะลิ จ.กรุงเทพ  7 - 10 มิ.ย.2561
14 พ.อ.สมพงษ์ แม้นมาศ  85 ปี  31 พ.ค.2561 วัดชลประทานฯ จ.นนทบุุรี  1 - 4 มิ.ย.2561
15 นางอุดม แสงเจริญ  74 ปี  10 มิ.ย.2561 วัดในสองวิหาร จ.สมุทรปราการ  10 - 16 มิ.ย.2561
16 จ.อ.ประจวบ เจี้ยงรักษา  78 ปี  10 มิ.ย.2561 วัดท่ากระบือ จ.สมุทรสาคร  10 - 16 มิ.ย.2561
17 นางวิจิตร วุฒิวิมล  76 ปี  11 มิ.ย.2561 วัดอนงคาราม จ.กรุงเทพ  12 - 17 มิ.ย.2561
18 นายบัญชา จันทมณี  48 ปี  10 มิ.ย.2561 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  11 - 14 มิ.ย.2561
19 นางอัมพร เฉตไธสง  81 ปี  11 มิ.ย.2561 วัดพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ  11 - 16 มิ.ย.2561
20 น.อ.ปรัชญ์ อารยะปรีชา  70 ปี  9 มิ.ย.2561 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  10 - 16 มิ.ย.2561
21 นางไพเราะ เปรมจิตร์  57 ปี  3 มิ.ย.2561 วัดหนองสลิด จ.อุทัยธานี  3 - 6 มิ.ย.2561
22 นายสมบัติ จิรวงศ์นุสรณ์  67 ปี  11 มิ.ย.2561 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  11 - 16 มิ.ย.2561
23 นายพักตร์ สุรแสง  67 ปี  10 มิ.ย.2561 วัดเนินสุทธาวาส จ.ชลบุรี  11 - 14 มิ.ย.2561
24 นางนงพร เจริญธรรม  85 ปี  12 มิ.ย.2561 วัดราชสิทธารามฯ จ.กรุงเทพ  13 - 16 มิ.ย.2561
25 พ.จ.อ.สมพร เปาโรหิตย์  86 ปี  12 มิ.ย.2561 วัดปัจจันตาราม จ.สมุทรสาคร  13 - 17 มิ.ย.2561
26 น.ต.อาษา รุจิวงศ์  90 ปี  12 มิ.ย.2561 วัดธาตุทอง จ.กรุงเทพ  13 - 17 มิ.ย.2561
27 นายสมบูรณ์ คำสง่า  80 ปี  14 มิ.ย.2561 วัดระฆังโฆสิตาราม จ.กรุงเทพ  14 - 17 มิ.ย.2561
28 ร.อ.สถิตย์ กองศักดา  59 ปี  12 มิ.ย.2561 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  13 - 17 มิ.ย.2561
29 นายอดิศักดิ์ สังข์โพธิ์  56 ปี  14 มิ.ย.2561 วัดใหม่ผดุงเขต จ.นนทบุรี  14 - 18 มิ.ย.2561