รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ณ ขณะนี้

Release Date : 17-12-2016 00:00:00
รายชื่อสมาชิกเสียชีวิต ณ ขณะนี้

รายชื่อสมาชิกเสียชีวิตประจำเดือนมีนาคม 2562

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล อายุ วันที่ถึงแก่กรรม ที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศล กำหนดตั้งบำเพ็ญกุศล
1 นายพิชัย สุวรรณจันทร์  54 ปี  27 ก.พ.2562 วัดลาดบัวขาว จ.กรุงเทพ  27 - 4 มี.ค.62
2 นางกนิษฐา เมฆลอย  61 ปี  1 มี.ค.2562 วัดมหาบุศย์ จ.กรุงเทพ  2 - 7 มี.ค.62
3 พล.ร.ท.อธึก โรจนะสมิต  82 ปี  3 มี.ค.2562 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  4 - 9 มี.ค.62
4 นางโสภา จันทร์เทศ  58 ปี  1 มี.ค.2562 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  1 - 6 มี.ค.62
5 นางธัชพรรณ ธงงาม  50 ปี  2 ม๊.ค.2562 วัดประสาทรังสฤษดิ์ จ.ปราจีนบุรี  3 - 7 มี.ค.62
6 นายสุรินทร์ อยู่เย็น  78 ปี  4 มี.ค.2562 วัดมะพร้าวเตี้ย จ.กรุงเทพ  4 - 10 มี.ค.62
7 น.อ.ธนะ ปาลเปรม  78 ปี  3 มี.ค.2562 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  4 - 9 มี.ค.62
8 ร.อ.ประชิด มณีรัตน์  62 ปี  2 มี.ค.2562 วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี  4 - 7 มี.ค.62
9 นางสวรร์ ปรือปรัง  64 ปี  3 มี.ค.2562 วัดสามัคคีบรรพต จ.ชลบุรี  6 - 9 มี.ค.62
10 จ.อ.ยุทธนา คงระเรื่อย  37 ปี  5 ม.ค.2562 วัดพระประสพ จ.สุราษฎร์ธานี  5 - 11 ม.ค.62
11 ร.ต.ประยงค์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  73 ปี  16 ธ.ค.2559 ป่าช้าบ้านดอนเชียงบาล จ.สกลนคร  16 - 19 ธ.ค.59
12 นายวิทยา  พุ่มประเสริฐ  54 ปี  5 มี.ค.2562 วัดโพธินิมิตร จ.กรุงเทพ  6 - 9 มี.ค.62
13 ร.ต.ดำรง บัวรอด  95 ปี  4 มี.ค.2562 วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต จ.กรุงเทพ  4 - 10 มี.ค.62
14 จ.อ.ยุทธพนธ์ นพสวัสดิ์  48 ปี  4 มี.ค.2562 วัดไตรมิตรวราราม จ.สมุทรปราการ  5 - 9 มี.ค.62
15 ร.อ.เวทิน นันต๊ะ  32 ปี  5 มี.ค.2562 วัดหนองตำลึง จ.ชลบุรี  6 - 10 มี.ค.62
16 น.อ.ถวัลย์ ตรีเพ็ชร์  81 ปี  6 มี.ค.2562 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  7 - 12 มี.ค.62
17 นางสุดใจ ภู่ทอง  88 ปี  2 มี.ค.2562 วัดเทพพล จ.กรุงเทพ  3 - 7 มี.ค.62
18 นางสวัสดิ์ บุญนาคแก้ว  77 ปี  11 มี.ค.2562 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  11 - 14 มี.ค.62
19 จ.อ.ปรีชา ศรีพุ่ม  73 ปี  10 ม.ค.2562 วัดตุ๊กตา จ.นครปฐม  10 - 15 มี.ค.62
20 ร.ท.พงษ์สิทธิ์ คำศิริรักษ์  64 ปี  9 มี.ค.2562 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  11 - 16 มี.ค.62
21 นางกฤษณา โลนา  81 ปี  4 มี.ค.2562 วัดชัยฉิมพลี จ.กรุงเทพ  6 - 9 มี.ค.62
22 ร.อ.ชูชาติ วงษ์วิวัฒน์  78 ปี  12 มี.ค.2562 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  12 - 16 มี.ค.62
23 ร.อ.กัมพล พละหงษ์  90 ปี  11 มี.ค.2562 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  12 - 17 มี.ค.62
24 นางปวีณรัตน์ ธาดาโกสียรัตน์  52 ปี  11 มี.ค.2562 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  12 - 17 มี.ค.62
25 พ.จ.อ.พัสกร อำนวยปัญญา  45 ปี  10 มี.ค.2562 ฌาปนสถาน ทร. จ.ชลบุรี  11 - 14 มี.ค.62
26 นางสมหมาย  หาญเวช  79 ปี  9 มี.ค.2562 วัดสามัคคีบรรพต จ.ชลบุรี  9 - 12 มี.ค.62
27 นางสวิง มงคลทิพย์  78 ปี  13 มี.ค.2562 วัดอัมพวา จ.กรุงเทพ  13 - 18 มี.ค.62
28 นางปราณี  ดีการ  79 ปี  5 มี.ค.2562 วัดตะพงใน จ.ระยอง  5 - 10 มี.ค.62
29 นายเขียน  สุขสุวรรณ  88 ปี  9 มี.ค.2562 วัดนาคปรก จ.กรุงเทพ  9 - 14 มี.ค.62
30 ร.ท.ไสว ชื่นภักดี  84 ปี  2 พ.ย.2560 บริจาคร่างกาย รพ.จุฬาฯ จ.กรุงเทพ  2 พ.ย.2560
31 น.ต.บุญช่วย พิชาตัง  89 ปี  17 มี.ค.2562 วัดเครือวัลย์ จ.กรุงเทพ  18 - 21 มี.ค.62
32 นางบุญเลื่อน กรุณานนท์  67 ปี  15 มี.ค.2562 วัดสองสลึง จ.ระยอง  15 - 21 มี.ค.62
33 พ.จ.อ.คมสันติ์ พิมพกรรณ์  45 ปี  22 ก.พ.2562 วัดสามัคคี จ.นครราชสีมา  22 - 25 ก.พ.62