ผู้บริหาร

พล.ร.อ.

นริส ประทุมสุวรรณ

ประธานกรรมการ

พล.ร.อ.

พรชัย ปิ่นทอง

รองประธานกรรมการ / ผทค.พิเศษ ทร.

พล.ร.ท.

อรรถพร บรมสุข

รองประธานกรรมการ / ผทค.พิเศษ ทร.

น.อ.

ณรงค์วิทย์ ชลายนนาวิน

กรรมการและ ผช.เลขานุการ

น.อ.

อาภรณ์ ปิ่นรอด

กรรมการ

น.อ.

ณัฐพล พรหมขุนทอง

กรรมการ

น.อ.

ธีรเกียรติ ทองอร่าม

กรรมการ

น.อ.หญิง

ปาริชาติ ปัญจภักดี

กรรมการ

น.อ.

สุชาติ เปรมประเสริฐ

ผู้จัดการฯ / ผอ.กสค.สก.ทร.

น.อ.

คมน์ ชัยนาม

รองผู้จัดการฯ / รอง ผอ.กสค.สก.ทร.

น.ท.

ธวัช พ่วงวิจิตร

กรรมการ

น.ท.

สมภพ ภู่เกลี๊ยะ

กรรมการและ ผช.เลขานุการ

น.ท.

มานะ สกุลพิทักษ์

กรรมการ

น.ต.

สนองศักดิ์ สำเภายนต์

นายทะเบียน

ร.อ.หญิง

อรษา เรืองวุฒิ

เหรัญญิก

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด