ผู้บริหาร

พล.ร.อ.

ลือชัย รุดดิษฐ์

ประธานกรรมการ

พล.ร.อ.

สมหมาย วงษ์จันทร์

รองประธานกรรมการ / ผทค.พิเศษ ทร.

พล.ร.ท.

วินัย วิรัชกุล

รองประธานกรรมการ / ผทค.พิเศษ ทร.

พล.ร.ต.

พินิจ ชื่นรุ่ง

จก.สก.ทร./ กรรมการและเลขานุการ

พล.ร.ต.

อนุชาติ อินทรเสน

รอง เสธ.กร./กรรมการ

น.อ.

สุรยุทธ นิเวศทองฤกษ์

รอง ผบ.สอ.รฝ./กรรมการ

น.อ.

สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา

รอง เสธ.ยศ.ทร./กรรมการ

น.อ.หญิง

กนกพร จันทวิรัช

รอง จก.กง.ทร./กรรมการ

น.อ.

ประสาน ประสงค์สำเร็จ

นปก.ประจำ กพ.ทร. ช่วยฯ สธน.ทร./กรรมการ

น.อ.

ปัญจพัฒน์ ไพรวัลย์

ผอ.กพ.นย./กรรมการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด