ผู้บริหาร

พล.ร.อ.

ลือชัย รุดดิษฐ์

ประธานกรรมการ

พล.ร.อ.

สมหมาย วงษ์จันทร์

รองประธานกรรมการ / ผทค.พิเศษ ทร.

พล.ร.ท.

วินัย วิรัชกุล

รองประธานกรรมการ / ผทค.พิเศษ ทร.

พล.ร.ต.

พินิจ ชื่นรุ่ง

จก.สก.ทร./ กรรมการและเลขานุการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด