ผู้บริหาร

พล.ร.อ.

ลือชัย รุดดิษฐ์

ประธานกรรมการ

พล.ร.อ.

สมหมาย วงษ์จันทร์

รองประธานกรรมการ / ผทค.พิเศษ ทร.

พล.ร.ท.

วินัย วิรัชกุล

รองประธานกรรมการ / ผทค.พิเศษ ทร.

พล.ร.อ.

นพดล สุภากร

ผบ.กร./กรรมการ

พล.ร.ท.

เคารพ แหลมคม

จก.กพ.ทร./กรรมการ

พล.ร.ท.

รณรงค์ สิทธินันทน์

ผบ.นย./กรรมการ

พล.ร.ท.

ชุมศักดิ์ นาควิจิตร

ผบ.ฐท.สส./กรรมการ

พล.ร.ท.

บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์

จก.ยศ.ทร./กรรมการ

พล.ร.ต.

สุทธินันท์ สมานรักษ์

จก.กง.ทร./กรรมการ

พล.ร.ต.

สมเจตน์ คงรอด

ผอ.สธน.ทร./กรรมการ

พล.ร.ต.

วราห์ แทนขำ

ผบ.สอ.รฝ./กรรมการ

พล.ร.ต.

พินิจ ชื่นรุ่ง

จก.สก.ทร./ กรรมการและเลขานุการ

น.อ.

ศราวุธ กิ่งมณี

รอง จก.สก.ทร./ผช.เลขานุการ

น.อ.

เธียรชัย ภูการุณย์

ผอ.กสค.สก.ทร./ผช.เลขานุการ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด